Zadzwoń do nas: 32-280-30-73

Zasady najmu mieszkań w TBS Bytom

1. Warunki najmu

  • Brak tytułu prawnego do mieszkania na terenie Gminy Bytom,
  • Dochody pozwalające na utrzymanie mieszkania,
  • Deklaracja udziału w kosztach budowy – partycypacja do 30 procent wartości odtworzeniowej.

 

 

 

Tytuł prawny do mieszkania to umowa najmu lub akt własności.

Wartość odtworzeniowa to wartość lokalu stanowiąca iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
Wartość odtworzeniową ustala Wojewoda Śląski na podstawie danych GUS i własnych analiz i ogłasza ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Jeśli nie spełniasz wszystkich warunków
Jeśli posiadasz tytuł prawny do mieszkania na terenie Gminy Bytom możesz rozwiązać umowę najmu (np. zrzec się mieszkania komunalnego lub spółdzielczego) lub sprzedać czy przekazać prawo do mieszkania własnościowego innej osobie.
W sfinansowaniu udziału w kosztach budowy może ci pomóc premia gwarancyjna wypłacana z książeczki mieszkaniowej lub kredyt mieszkaniowy.

3. Przepisy dotyczące TBS

Regulamin wynajmowania mieszkań z zasobów TBS Bytom Sp. z o .o.

4. Wniosek o najem mieszkania w TBS
Do wniosku dołącz „Deklarację wnioskodawcy o wysokości średniomiesięcznych dochodów brutto za okres ostatnich pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku” oraz zaświadczenia o wysokości dochodów (wnioskodawcy i osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkania).
Wypełniony wniosek złóż w siedzibie TBS Bytom przy ul. Rynek 21/3 w godzinach przyjęć.
Aktualne druki wniosków i deklaracji znajdują się w zakładce „dokumenty do pobrania”.

5. Kaucja
Kaucja stanowi 12-krotność miesięcznego czynszu.
Kaucję wpłacasz przed podpisaniem umowy najmu.
W przypadku rozwiązania umowy najmu po i zdaniu lokalu zwracamy kaucję. Od wpłaconej kwoty odliczany jest koszt zużycia elementów wyposażenia mieszkania.

6. Partycypacja
Wpłaty wynoszą do 30 procent wartości mieszkania. W przypadku rozwiązania umowy najmu, partycypacja jest zwracana zgodnie z aktualną wartością odtworzeniową.
Partycypantem może zostać najemca, członkowie rodziny najemcy (rodzice, rodzeństwo) lub pracodawca, który chce uzyskać mieszkanie dla swoich pracowników.

7. Decyzja komisji
O przydziale mieszkań decyduje komisja złożona z przedstawicieli Gminy Bytom oraz TBS. Komisja przydziela lokale na podstawie regulaminu wynajmowania mieszkań w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o. o.
Złożone wnioski komisja opiniuje i ustala listy najemców: podstawową i rezerwową.
Listy zatwierdzone przez Zarząd Spółki wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBS.

8. Umowa partycypacji
Umowy są zawierane z osobami znajdującymi się na liście najemców.
Termin wpłaty należności wynikającej ze złożonej deklaracji jest ustalony w umowie i wynosi ok. trzech tygodni od daty zawarcia umowy.

9. Umowa najmu mieszkania
Umowę najmu zawiera się przed zasiedleniem mieszkania, po wpłacie kaucji.
Najemca będzie pisemnie powiadomiony o terminie zawarcia umowy najmu.

10. Zasiedlenie mieszkania
Przyjęcie kluczy do mieszkania następuje po jego przeglądzie technicznym i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
Najemca będzie pisemnie powiadomiony o terminie zasiedlenia mieszkania.

11. Miesięczny czynsz
Wysokość stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego jest ustalana przez Zarząd TBS i zatwierdzana przez Zgromadzenie Wspólników (Gmina Bytom). Ustawa narzuca górny pułap czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Jest to 4 procent wartości odtworzeniowej lokalu, czyli kosztów budowy mieszkania.
Czynsz wraz z opłatami płatny jest z góry do 10-go każdego miesiąca.
Rozpoczęcie naliczenia opłat następuje z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.


Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Bytom Sp. z o.o.
ul. Rynek 21/3
41-902 Bytom telefon: 32-2803073 lub 32-2802252 lub 609 952 255
fax: 32-2803073
e-mail: biuro@tbsbytom.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o.
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód,
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000285725;
NIP 626-287 34-36, REGON 240681155,
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 43.060.000,00 złotych;
PKO BP S.A. Oddział 1 w Bytomiu,
nr konta: 80 1020 2368 0000 2602 0234 0115

© 2016 Tbs Bytom Projektowanie stron internetowych Gliwice-Kaliszan.pl